Organisatie

Mariël - directeur

''Ik vind het geweldig dat ik nu zelf, samen met alle collega’s, mag bijdragen aan de gezondheid van patiënten met een spijsverteringsaandoening.''

Geschiedenis

Op 23 december 1981 richtte internist prof. dr. Chris Gips de Nederlandse Lever Stichting op. Naast behandeling van patiënten zag hij als internist en leverspecialist toen al het belang van onderzoek, samenwerking, ondersteuning, preventie en voorlichting. Daarom werkte de stichting al snel samen met patiëntenverenigingen en worden de eerste brochures uitgegeven.

Accepteer marketing cookies om deze video te bekijken

In 1996 wordt voor de naam Maag Lever Darm Stichting gekozen om duidelijk te maken dat de stichting zich bezighoudt met alle spijsverteringsziekten. In 2007 wordt een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Zij helpen de stichting met het actueel houden van het voorlichtingsmateriaal

In memoriam: Chris Gips

Op 29 juli 2020 is Chris Gips na een bevlogen en betrokken leven helaas overleden. We zijn hem heel dankbaar voor alle constructieve adviezen en inspiratie en missen zijn grapjes en Groninger koek.

lees het in memoriam

Raad van Toezicht

Sinds 2008 werkt de Maag Lever Darm Stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, houdt toezicht op de werkzaamheden van de directie en het managementteam, en staat hen met raad terzijde. De wettelijke bevoegdheden van de Raad hebben onder meer betrekking op het goedkeuren van het beleidsplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en belangrijke investeringen. De directie en het management team zijn verantwoordelijk voor de realisering ervan.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en vergadert tenminste vijfmaal per jaar in aanwezigheid van de directie. Daarnaast heeft de Raad regelmatig formele en informele contacten met de directie en het management team van de Maag Lever Darm Stichting . De Raad van Toezicht kent een Audit-, een Benoemings- en Remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht van de Maag Lever Darm Stichting bestaat uit de volgende personen:

prof. dr. Arjan Bredenoord

Datum in functie: 1 juli 2019

Commissie: Waarnemend voorzitter Benoemings- en remuneratiecommissie

Werkkring: Maag-, Darm- en Leverarts, AMC Amsterdam
Hoogleraar Maag-, Darm- en Leverarts, i.h.b. neurogastroenterologie en motiliteit

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Motiliteitssectie van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
 • Lid Medische Ethische Toetsing Commissie AMC sinds 2013
 • Editor van het tijdschrift Neurogastroenterology and Motility sinds 2016
 • Voorzitter Europese EoE research Network EUREOS sinds 2017
 • Adviseur van diverse biotech ondernemingen, farmaceutische bedrijven, CRO’s, investeringsbedrijven en medische hulpmiddelen fabrikanten.

Viola Peulen (voorzitter)

Datum in functie: 1 november 2019

Commissie: Lid Benoemings- en remuneratiecommissie

Werkkring: Hoofd Corporate Communicatie Radboudumc

Nevenfuncties: Adviseur Radboud Fonds

Hans Renckens RA

Datum in functie: 3 juli 2023

Commissie: Voorzitter Auditcommissie

dr. Marein de Jong

Datum in functie: 1 februari 2024

Werkkring: Programmamanager/adviseur gezonde leefomgeving, GGD Gooi en Vechtstreek

Nevenfuncties:

 • Lid ZonMw-commissie COVID-19
 • Lid patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie

mr. Joost Edixhoven

Datum in functie: 1 februari 2024

Werkkring: Advocaat bij Birkway

Wil je meer weten, download dan de statuten, de Registratie Kamer van Koophandel of een van de volgende reglementen: het RvT-reglement, het WA-reglement, MT-reglement, directiereglement, auditcommissiereglement, benoemings- en renumeratiecommissie-reglement.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Ze kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Adviesraden

De Maag Lever Darm Stichting kan voor professioneel advies altijd terugvallen op diverse adviesraden.

Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad ondersteunt en adviseert de Stichting bij de keuze welke onderzoeksprojecten gefinancierd gaan worden. Ook wordt zij geraadpleegd bij de beoordeling van de voortgang en afronding van gesubsidieerd onderzoek.

Maatschappelijke Adviesraad

De Maatschappelijke Adviesraad ondersteunt de Stichting bij de keuze welke zorgprojecten gefinancierd gaan worden. Ook wordt zij geraadpleegd bij de beoordeling van de voortgang en afronding van gesubsidieerde zorgprojecten.

meer over de adviesraden

Samenwerking

Door samen te werken kunnen we als Maag Lever Darm Stichting een maximale bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg. Daarom  werken we onder andere samen met vele artsen en onderzoekers in het maag-, darm, lever-vakgebied, diverse beroepsverenigingen en meer dan 20 patiëntenverenigingen. Daarnaast is de Stichting lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en participeren wij in de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV). Tevens werkt de Maag Lever Darm Stichting samen met overheidsinstellingen zoals het RIVM en met bedrijven voor specifieke projecten.

bekijk onze samenwerkingen

Keurmerken, gedragscodes en richtlijnen

CBF-Erkenning

De Maag Lever Darm Stichting is een door het CBF ‘Erkend Goed Doel’. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren door Toezichthouder CBF.  Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen: www.cbf.nl.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Bekijk hier het erkenningspaspoort van de MLDS.

ANBI-Status

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die voorwaarde is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Maag Lever Darm Stichting heeft die zogenaamde ANBI-status.

Lees meer over schenken met belastingvoordeel

Als ANBI is de MLDS verplicht een aantal gegevens op haar website te publiceren, om zo transparantie te bieden over activiteiten en bestedingen. Onderstaand de opsomming van de verplichte gegevens en eventuele verwijzing waar je deze informatie kunt vinden elders op onze website

 • Het RSIN nummer van de Nederlandse Maag Lever Darm Stichting is 007247849. Dit nummer heb je als gever nodig in de aangifte bij het claimen van jouw giftenaftrek.
 • Het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling. Kijk bij Contact.
 • De doelstelling en de hoofdlijnen van het beleidsplan van de MLDS. Kijk bij Over ons.
 • De bestuurssamenstelling van de MLDS, zie hierboven.
 • Het beloningsbeleid van de instelling. Kijk bij Medewerkers.
 • Een actueel (jaarlijks) verslag van de activiteiten van de MLDS.
 • De (samenvatting van de) balans en staat van baten van lasten met toelichting. Kijk bij ons jaarverslag bovenin deze pagina.

Wet- en regelgeving en gedragscodes

De Maag Lever Darm Stichting houdt zich aan de geldende  wet- en regelgeving, met name: 

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Databankenwet
 • Code Telemarketing
 • Telecommunicatiewet
 • Privacy Waarborg (DDMA)
 • DDMA Zelfreguleringscodes
 • Gedragscode IF
 • Nederlandse Reclamecode
 • Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Respons Advertising
 • Auteurswet
 • Maag Lever Darm Stichting onderschrijft de gedragscode van Goede Doelen Nederland

meer over gedragscodes

Op het kantoor van de Maag Lever Darm Stichting in Amersfoort werkt een team van zo'n 35 medewerkers aan het realiseren van de doelen van de stichting, namelijk het geven van voorlichting over alle spijsverteringsziekten en het financieren van wetenschappelijk onderzoek. De Stichting heeft een platte organisatiestructuur.

Medewerkers

Personeelsbeleid

De Maag Lever Darm Stichting stelt hoge eisen aan de professionaliteit en inzet van haar medewerkers. Het resultaat staat voorop. Daar staat tegenover dat medewerkers volop ontplooiingsmogelijkheden krijgen. Zo blijft het werk voor iedereen uitdagend en zitten de juiste mensen met de juiste kwaliteiten op de juiste plek.

Beloning directeur

De directeur van de Maag Lever Darm Stichting ontvangt een beloning Conform de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’, goedgekeurd door Goede Doelen Nederland. Het jaarsalaris van de directeuren over 2023 bedraagt € 126.324,- (inclusief vakantiegeld, op basis van 12 maanden).

Werken bij de Maag Lever Darm Stichting?

bekijk vacatures of stuur een open sollicitatie
ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer