Algemene voorwaarden website

Wanneer u een website van de Maag Lever Darm Stichting bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden beschreven staan.

Inhoud
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De Maag Lever Darm Stichting kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten. Echter, de informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw (behandelend) arts of andere professionele hulpverlener.

Aansprakelijkheid
De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website. De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. De Maag Lever Darm Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen en het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

Het is toegestaan inhoud van de website te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden.

2. Het materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd.

3. Geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Verwijzingen van de Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met de Maag Lever Darm Stichting websites zijn gelinkt, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Criteria voor het delen van links
De content (tekst en afbeeldingen) van een website moet voldoen aan de volgende criteria:

1. Op de website moet te vinden zijn wie de auteur/beheerder is

2. Contactgegevens moeten op de website staan, zodat er altijd de mogelijkheid is om contact op te nemen met de beheerder of organisatie achter de website

3. De informatie moet afkomstig zijn van een betrouwbare organisatie of voorzien zijn van bronvermelding/literatuurverwijzingen of een colofon

4. De website is gebruikersvriendelijk en overzichtelijk

5. De website bevat relevantie informatie voor bezoekers van de websites van de Maag Lever Darm Stichting.

6. De informatie op de website is niet in strijd is met één van de standpunten van de Maag Lever Darm Stichting

7. De afzender van de website is niet van commerciële instanties, met uitzondering van de onderstaande twee situaties:

I.indien er sprake is van samenwerking dan worden links naar commerciële instanties en bedrijven geplaatst. Dit wordt verder gespecificeerd in het Bedrijvenplan. Deze links worden niet opgenomen bij de links op het gebied van voorlichting, maar op een andere plek op de website zodat duidelijk is dat hier verwezen wordt naar een samenwerkingspartner en niet naar een voorlichtende website.

II.indien er sprake is van het plaatsen van links naar onze websites vanuit commerciële websites die aan voorwaarden 1 t/m 6 voldoen. Het plaatsen van deze links moet aangevraagd worden bij de Maag Lever Darm Stichting.

De Privacyverklaring van de Maag Lever Darm Stichting beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door De Maag Lever Darm Stichting.

Cookies
De Cookieverklaring van de Maag Lever Darm Stichting beschrijft het gebruik van cookies en soortgelijke technologie op de website van de Maag Lever Darm Stichting.

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Brochures
De Maag Lever Darm Stichting heeft haar brochures met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. De brochures bevatten algemene informatie, waaraan niet zonder meer medische conclusies voor een individuele situatie kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of een andere professionele hulpverlener. De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze brochures verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze brochures rechten kunnen worden ontleend.

De inhoud van de brochures valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie (CC-BY-NC-ND). Dit betekent dat het toegestaan is de brochures te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

  1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen
  2. NietCommercieel: het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden
  3. GeenAfgeleideWerken: het veranderde materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd
  4. Geen aanvullende restricties: geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat

Wijzigingen
Wij kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder aparte kennisgeving  wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde algemene voorwaarden.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer