Gedragscode

Vanuit onze maatschappelijke rol hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Het is voor ons dan ook belangrijk om onze op activiteiten op een integere wijze uit te voeren. Daarom hebben we voor medewerkers en vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit interne regels en regels met betrekking tot externe contacten. Daarbij valt te denken aan een veilig en vertrouwd werkklimaat en het omgaan met relatiegeschenken. De gedragscode wordt jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig aangescherpt.

Schendingen van de integriteit

Als een medewerker of vrijwilliger een schending van de integriteit ervaart, kan dit rechtstreeks worden gemeld bij de directeur-bestuurder, voorzitter van de Raad van Toezicht of externe vertrouwenspersoon of via ons contactformulier. Voorbeelden van integriteitsschendingen zijn het plegen van een strafbaar feit, het bewust onjuist informeren van publieke organen of het publiek, verspilling van gelden en het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. De manier waarop met meldingen van integriteitsschendingen wordt omgegaan is intern vastgelegd in de ‘procedure melding misstanden’. Deze procedure is niet bestemd voor het melden van persoonlijke klachten van medewerkers of vrijwilligers over zaken die henzelf betreffen in relatie tot het werk dat ze voor MLDS verrichten. De procedure is ook niet bestemd voor het melden van klachten door donateurs. Hiervoor is een aparte klachtenprocedure.

Samenwerking met het bedrijfsleven

 • De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke, fondsenwervende organisatie voor onderzoek, voorlichting en zorg op het gebied van spijsvertering.
 • De Maag Lever Darm Stichting zoekt hiertoe contact met het bedrijfsleven voor sponsoring algemeen en voor specifieke projecten en acties.
 • De Maag Lever Darm Stichting wenst in het kader van deze sponsoring haar onafhankelijkheid altijd te waarborgen.
  Voor sponsoring dient het product of medicijn gerelateerd te zijn aan de activiteiten van de Maag Lever Darm Stichting.
 • De Maag Lever Darm Stichting zal nooit een specifiek product of medicijn aanprijzen, maar zal in algemene termen kunnen aangeven dat gebruik van bepaalde soorten producten goed voor de gezondheid is (bijvoorbeeld: het is goed om veel water te drinken en veel vezels te eten).
 • In publicaties (en op de website) van de Maag Lever Darm Stichting kan aangegeven worden wie de sponsoren van de Maag Lever Darm Stichting zijn.
 • Voor sponsoring worden contracten afgesloten, waarin de wederzijdse verplichtingen en rechten worden opgenomen.
 • Ter waarborging van haar onafhankelijkheid kan de Maag Lever Darm Stichting samenwerking met derden weigeren.
 • Het is aan de Maag Lever Darm Stichting te bepalen of en in hoeverre zij geafficheerd kan en/of wil worden met een bepaald product of medicijn. Bij twijfel zal een voorstel dienaangaande worden voorgelegd aan deskundigen, zoals de wetenschappelijke raad, die het bestuur daarover zal adviseren.
 • De Maag Lever Darm Stichting bepaalt in hoeverre sprake kan zijn van exclusiviteit voor een bedrijf in een bepaald segment, voor bijvoorbeeld een bepaald project, per uiting voor een afgesproken prijs.

Persoonsgegevens

De Maag Lever Darm Stichting beschikt over persoonsgegevens van onder andere donateurs en personen die om informatie hebben verzocht. De Maag Lever Darm Stichting gaat zorgvuldig om met deze gegevens conform de wettelijke regelingen.

Aansprakelijkheid

De Maag Lever Darm Stichting sluit alle aansprakelijkheid uit aangaande zowel mondelinge als schriftelijke verstrekte informatie.

Belangenbehartiging

De Maag Lever Darm Stichting zal daar waar mogelijk de belangen behartigen van bijvoorbeeld patiëntenverenigingen.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer
Fiets mee van Mond tot Kont
250 km fietsen voor de spijsvertering. Doe je mee?
Schrijf je in