Organisatie en missie

Organisatie

Op 23 december 1981 richt internist prof. dr. Chris Gips de Nederlandse Lever Stichting op. Inmiddels zetten jaarlijks zo'n 20.000 vrijwilligers zich in voor de Maag Lever Darm Stichting. Zij worden ondersteund door de medewerkers op het kantoor van de Maag Lever Darm Stichting in Amersfoort.

Directie
De directeur van de Maag Lever Darm Stichting is Bernique Tool

Jaarverslag

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

2017 in één oogopslag (A3)
2017 in één oogopslag (staand)

Strategie
Download hier de Strategie

Op basis van de strategie stellen wij jaarplannen op met daarin doelstellingen voor de verschillende afdelingen en projecten. Per kwartaal worden de (tussentijdse) resultaten en deadlines gemeten, geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Prof Gips

Prof. dr. Chris Gips

Missie

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-, lever- en darmziekten wil voorkomen en bestrijden en daarbij de kwaliteit van leven van patiënten wil verbeteren.

De rol die de Maag Lever Darm Stichting hierbij als geen ander inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron. Om haar missie te realiseren, werft de Maag Lever Darm Stichting fondsen. Daartoe werkt zij intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en het bedrijfsleven.

heleen-evelien

Raad van Toezicht

Sinds 2008 werkt de Maag Lever Darm Stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, houdt toezicht op de werkzaamheden van de directie en het managementteam, en staat hen met raad terzijde. De wettelijke bevoegdheden van de Raad hebben onder meer betrekking op het goedkeuren van het beleidsplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en belangrijke investeringen. De directie en het management team zijn verantwoordelijk voor de realisering ervan.

De Raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en vergadert tenminste vijfmaal per jaar in aanwezigheid van de directie. Daarnaast heeft de Raad regelmatig formele en informele contacten met de directie en het management team van de Maag Lever Darm Stichting . De Raad van Toezicht kent een Audit-, een Benoemings- en Remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht van de Maag Lever Darm Stichting bestaat uit de volgende personen:

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Ze kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Benoemingenoverzicht:

Naam Functies & portefeuille Begin 1e termijn Begin 2e termijn Begin 3e termijn Einde zittingstermijn
 jhr. mr. Joris Backer Voorzitter RvT
Lid BRC
Governance/bestuurlijk
 08.07.2016 21.09.2020 21.09.2024
 dhr. Hans Hendriks RA Voorzitter AC
Financiën
 17.04.2014  26.03.2018 26.03.2022
 drs. Pieter Plaisier Lid AC
Commercie
 17.04.2014  26.03.2018 26.03.2022
 prof. dr. Arjan Bredenoord Beroepsveld MDL  01.07.2019  01.07.2023
Viola Peulen Voorzitter BRC 01.11.2019
dr. Annemieke Deveer Lid BRC 30.03.2020
Tineke Jacobs-Van Vliet 30.03.2020

AC = audit commissie
BRC = benoemings- en remuneratiecommissie

Adviesraden

De Maag Lever Darm Stichting kan voor professioneel advies altijd terugvallen op diverse adviesraden.

De Wetenschappelijke Adviescommissie (adviesraad) ondersteunt en adviseert de Stichting bij de keuze welke onderzoeksprojecten gefinancierd gaan worden. Ook wordt zij geraadpleegd bij de beoordeling van de voortgang en afronding van gesubsidieerd onderzoek. De adviesraad bestaat uit Nederlandse artsen en onderzoekers.

De Maatschappelijke Adviesraad ondersteunt de Stichting bij de keuze welke zorgprojecten gefinancierd gaan worden. Ook wordt zij geraadpleegd bij de beoordeling van de voortgang en afronding van gesubsidieerde zorgprojecten. Deze adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen, een verpleegkundig specialist, een MDL-arts en experts in het toepassen van wetenschappelijke methodieken in de zorg.

Ook is gebleken dat deze artsen en professionals altijd bereid zijn de Maag Lever Darm Stichting met andere werkzaamheden te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het redigeren van onze voorlichtingsteksten over ziekten en behandelingen.

Samenwerking

Door samen te werken kunnen we als Maag Lever Darm Stichting een maximale bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg voor maag-, darm-, en leverpatiënten. Daarom  werken we onder andere samen met vele artsen en onderzoekers in het maag-, darm, lever-vakgebied, diverse beroepsverenigingen en meer dan 20 patiëntenverenigingen. Daarnaast is de Stichting lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en participeren wij in de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV). Tevens werkt de Maag Lever Darm Stichting samen met overheidsinstellingen zoals het RIVM en met bedrijven voor specifieke projecten.

Lees meer over de samenwerkingen van de Maag Lever Darm Stichting.

paul fockens

Keurmerken, gedragscodes en richtlijnen

CBF-keurmerk

De Maag Lever Darm Stichting is een door het CBF 'erkend goed doel'. Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden.

Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen: www.cbf.nl.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk hier het erkenningspaspoort van de MLDS.

ANBI-Status

ANBIGiften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die voorwaarde is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Maag Lever Darm Stichting heeft die zogenaamde ANBI-status. 

Lees meer over schenken met fiscaal voordeel

Als ANBI is de MLDS vanaf 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens op haar website te publiceren, om zo transparantie te bieden over activiteiten en bestedingen. Onderstaand de opsomming van de verplichte gegevens en eventuele verwijzing waar je deze informatie kunt vinden elders op onze website

 • Het RSIN nummer van de Nederlandse Maag Lever Darm Stichting is 007247849. Dit nummer heb je als gever nodig in de aangifte bij het claimen van jouw giftenaftrek
 • Het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling. Kijk bij Contact
 • De doelstelling en de hoofdlijnen van het beleidsplan van de MLDS. Kijk bij Missie en strategie
 • De bestuurssamenstelling van de MLDS.
 • Het beloningsbeleid van de instelling. Kijk bij Medewerkers
 • Een actueel (jaarlijks) verslag van de activiteiten van de MLDS. Bekijk ons Jaarverslag
 • De (samenvatting van de) balans en staat van baten van lasten met toelichting. Kijk bij Jaarverslag

De Maag Lever Darm Stichting houdt zich aan de geldende  wet- en regelgeving, met name: 

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Databankenwet
 • Code Telemarketing
 • Telecommunicatiewet
 • Privacy Waarborg (DDMA)
 • DDMA Zelfreguleringscodes
 • Gedragscode IF
 • Nederlandse Reclamecode
 • Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Respons Advertising
 • Auteurswet
 • Maag Lever Darm Stichting onderschrijft de gedragscode van Goede Doelen Nederland

Medewerkers

Op het kantoor van de Maag Lever Darm Stichting in Amersfoort werkt een team van ongeveer 30 medewerkers aan het realiseren van de doelen van de stichting, namelijk het geven van voorlichting over alle spijsverteringsziekten en het financieren van wetenschappelijk onderzoek. De Stichting heeft een platte organisatiestructuur.

Personeelsbeleid
De Maag Lever Darm Stichting stelt hoge eisen aan de professionaliteit en inzet van haar medewerkers. Het resultaat staat voorop. Daar staat tegenover dat medewerkers volop ontplooiingsmogelijkheden krijgen. Zo blijft het werk voor iedereen uitdagend en zitten de juiste mensen met de juiste kwaliteiten op de juiste plek. De medewerkers worden beloond via de beloningssystematiek van Hay Consultants.

Honorering

Beloning directeur
De directeur van de Maag Lever Darm Stichting ontvangt een beloning Conform de 'Regeling beloning directeuren van goede doelen', goedgekeurd door Goede Doelen Nederland. Het jaarsalaris van de directeur over 2019 bedraagt € 100.440,- (inclusief vakantiegeld, op basis van 12 maanden).

Vacatures

Vacatures bij de Maag Lever Darm Stichting
Projectleider met public affairs ervaring
Financial controller
Stagiair collecteteam
Stagiair acties & events

Vrijwilligerswerk
Wil je als vrijwilliger iets voor de Maag Lever Darm Stichting betekenen? Bekijk welke mogelijkheden er zijn.

Open sollicitatie
Wil je graag voor de Maag Lever Darm Stichting werken, maar staat er geen vacature voor je bij? Schrijf dan een open sollicitatiebrief inclusief CV naar:

 

Maag Lever Darm Stichting
T.a.v. P&O
Postbus 800
3800 AV Amersfoort

Of stuur een e-mail naar info@mlds.nl t.a.v. P&O.

Stage
Wil je graag stage lopen bij de Maag Lever Darm Stichting en staat jouw gewenste stage er niet bij? Maak dat dan kenbaar via info@mlds.nl en laat weten wat voor stage je graag wilt lopen.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven