Collecteprotocol

In 2007 heeft de Stichting Collecteplan het ‘Collecteprotocol voor landelijke collecterende instellingen’ vastgesteld. Deze stichting adviseert het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl) over het jaarlijkse collecterooster.

Het collecteprotocol dient ondermeer om:

 • het bewerkstelligen van gelijkheid binnen de collecterende goede doelen
 • het beschermen van het imago van collecterende goede doelen
 • in te spelen op de toenamen van verantwoordingseisen.

Het protocol bevat een groot aantal eisen waaraan we moeten voldoen. Deze eisen zijn ondermeer:

 • het invoeren van regels rondom de collecte – opbrengst
 • het instellen van een centraal meldpunt voor klachten (voor collecteorganisatoren en collectanten)
 • het ‘fraudebestendig’ maken van de collectematerialen

Een kort overzicht van de belangrijkste eisen:

Het meldpunt

Wanneer u, als collecteorganisator, of uw collectant een klacht heeft, kunt u deze (schriftelijk) indienen bij de afdeling collecte van de Maag Lever Darm Stichting. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging met een uitleg over het verloop van de procedure.

De collectematerialen

In het protocol zijn verschillende eisen gesteld aan de collectematerialen, bijvoorbeeld; dat bussluitingen moeten zijn voorzien van een uniek nummer

Daarnaast:

 • moet de collectant op de ‘collectanten overzichtslijst’ tekenen bij ontvangst en na inlevering van de (verzegelde) collectebus.
 • moeten de niet-gebruikte collectematerialen (de legitimatiebewijzen en bussluitingen) worden teruggezonden naar kantoor.

De collecte – opbrengst

Rondom het tellen van de collecteopbrengst zijn de volgende regels ingesteld:

 • u dient de busverzegeling in bijzijn van minimaal één persoon te verbreken
 • het tellen van de busopbrengst dient altijd door twee personen te geschieden
 • per bus dient u een telbrief te gebruiken en deze dient te worden bewaard
 • de Collecte afrekenstaat dient mede te worden ondertekend door een tweede persoon (dit mag geen familielid zijn).

Doneer